Птиците и насекомите са част от живата природа на земята. Стотици милиарди птици и насекоми эаемат своето място в природна среда и са част от биосферния кръговрат на планетата. Едновременно с ползата от тях (като храна и полезна биомаса) в по голям процент от случаите присъствието им на определени места се явява сериозен проблем за човека.

Обикновено това са лични неприятни усещания свързани със замърсяване на сгради и части от сгради,обществени места,технически съоръжения,а в другия случаи непосредствено въздействие върху реколтата от земеделски култури сезонни и трайни насаждения обект на хранителната верига на птици и насекоми.

Неприятни са както загубите от икономическо естество така и непосредствените последствия като наранявания,уплахи и страхови неврози( известни са много случаи на нападения на птици върху хора-т.н.синдром на Хичкок),алергии предизвикани от ухапване от насекоми, болести разпространявани от кръвосмучещи по кръвен път има значителни индикации за разпространение на спин от насекоми, замърсявания и разпространение на заболявания от експерименти и други пътища, особено значение има наличието на постоянно домуващи или прелитащи ята от птици и устойчивото им присъствие в непосредствена близост до летища в районите на пистите за излитане и кацане (пик), където има много случаи на попадане в двигателите на летателните средства, често това довежда до произшествия и катастрофи с фатален изход, използвани са до момента много и разнообразни методи и способи за борба с птиците и насекомите вредители, при птиците това са както тяхното пряко физическо унищожаване, така и разгонването им чрез различни шумови ефекти ( оръдейни пушечни изстрели, кратко и дългопериодични а и шоково интензивни вълни, ултразвук) пасивни застрашаващи оптически средства - плашила, светлиннни ефекти, биологически орнитологични средства, химически интоксиданти и пр. Независимо от широката гама на приложените средства, резултатите не са достатъчно надеждни, често пъти икономически неефективни, а в много от случаите и екологично опасни, особено при химическите способи на въздействие.

Подобно е състоянието при борба с различните инсекти, пряко действащи върху човека, специално когато е в съвместната естествена среда на обитаване - природата. Тук също се използват различни средства и способи за защита, като най- популярни са широка гама от средства за химическо въздействие.

Известни са плачевните резултати от масовото използване на препарата дихлордифенилтрихлоретан /ддт/ през 40-те до 70-те години на миналия век. Ддт се оказва със сериозно екологично и канцерогенно последствие, и висока устойчивост на разграждане.

Съвременните химични средства почти неограничено се прилагат при защита на цели региони в борба с комари, скакалци и други насекоми, ендемични или инвазионно присъстващи при миграционни нахлувания.

Непосредствената защита в жилищни и работни помещения също се осъществява с подобни средства-аерозоли, ароматични и лепливи уловки, специфични вещества с репелентно действие, включително и с пряко втриване по откритите части на тялото.

Всички тези средства са намерили масово използване, но в повечето случаи не може да се каже със сигурност дали нямат последствие от продължителното им прилагане и въздействие на природната среда.

Захранващ блок генератор f b транслатa f b ад фиг.№1 стр 3 един възможен и практически докаэан способ в борбата с летящи биологични обекти (от орнито или инсектен произход) е да се използва средство,базирано на електромагнитно вълново честотно вэаймодеиствие между собствените биополета на обекта (f0)фиг.№1 и емитираните от предложения генератор (Б.Михайлов)електромагнитни излъчвания в специфичен честотен диапазон (fbm)[3]. Fg=w+e k [f 0 ;f bm ] w- собствена колебателна на биологичен квазипериодичен осцилатор; e k -коефициент на взаимодействие на функционални честоти f 0 ;f bm. Зона на защита пик фиг.№2 f bm f bm f bm f bm f bm f bm f bm f bm в резултат на взаимодействието се получава орнитогонен и инсектогонен ефект в района на непосредствено излъчване.размерите на района се определят от характера на разположение на антенния дипол и изходящата мощност на сигнала.

Специфично въздействие на високочестотния сигнал - fb на орнитоложки и инсектни обекти може да бъде засилено с използване на транслатори и усилватели на мощност, както и със създаването на система от устройства тип "Билг-01",които да покриват със защитен сигнал дадена територия(фиг, № 2).

Персоналната защита от насекоми се осъществява с аналогични преносими устройства тип "Билг - 02" със сравнително ограничен радиус на защита, проведените продължителни от 1998 г, изпитания в лабораторни и полеви условия за малоразмерни площни обекти като персонално средство дават основание да се въведат в практиката подобни средства предвид тяхната ефективност и екологична съвместимост в системата човек-биосферна среда.

Прилагането им за големи обекти /повече от десет метра/ от типа улици, площади, сгради, съоръжения налага изграждането им като защитна системна структура от елементарни блокове.

Използването на подобни средства в авиацията при профилактична защита на летища, писти и съоръжения налага тяхното експериментиране, както за ефикасност, така и за електромагнитна съвместимост и сертификация от гледна точка на осигуряване на безопасността на полетите .

1.bres p. Public health action in emergencies caused by epidemics.who,geneva,1986

2.bartlet j.pocket book of infectious disease therapy.baltimore,w&w,1995

3.Хакен глсинергетикариерархии неустойчивостей в самоорганиэирующихся системах и устрайствах. Москвa"mnp",1985 4.cox d.,oakes d.analysis of survival data.london,new york,chapman and hall,1984